Gofalwr maeth? Gofalwr perthynas? Gweithiwr cymdeithasol? Gweithiwr llwybr? Gweithiwr proffesiynol arall?

Mae CLASS Cymru yn grŵp o cynrychiolwyr AB, AU, Llywodraeth ac Elusen / Trydydd Sector o ar draws Cymru.

Gallwch weld ein cysylltiadau â Cholegau AB yng Nghymru a’n cysylltiadau â Prifysgolion yng Nghymru, fydd yn medru helpu chi i weld y cefnogaeth a rhagleni sydd ar gael ar gyfer y plant ac oedolion ifanc rydych yn gweithio gyda, ac yn cefnogi.

Beth yw Addysg Bellach (AB)?

Addysg Bellach yw addysg ôl-orfodol i bobl dros 16 oed. Gallwch astudio tuag at cymwysterau academaidd neu galwedigaethol yn dibynnu beth yw’ch nod. I astudio am gymhwyster Lefel 3, byddech fel arfer angen cymwyster Lefel 2 – TGAU, BTEC, Diploma/Tystysgrif, Prentisiaeth neu NVQ 2 (gweler tudalennau 4-8). Mae Coleg AB yn darparu Addysg Bellach ac mae rhai yn darparu cymwysterau AU i disgyblion ysgol o dan 16 oed.

Beth yw Addysg Uwch (AU)?

Mae’r term Addysg Uwch (AU) fel arfer yn cyfeirio at y cam nesaf ar ôl Lefel A, Diploma Cenedlaethol, neu cwrs Lefel 3 arall a gymerwyd yn yr ysgol neu coleg. Bydd rhan fwyaf o pobl yn cychwyn cwrs Addysg Uwch pan fyddent yn 18oed, ac ar ol 3 neu 4 blwyddyn byddent yn derbyn gradd. Ond fe allwch astudio AU yn unrhyw oedran dros 18. Mae hefyd yn bosib i chi astudio rhan-amser, cael swydd â thâl a cwblhau eich gradd dros cyfnod hirach o amser. Gallwch astudio yn y Brifysgol, Coleg Addysg Bellach neu drwy ddysgu o bell.

Beth yw Lefelau, a pha cyrsiau sy’n ffitio?

Mae cyrsiau yn cael eu rhoi fewn i lefelau ble allwch adnabod cyfwerthoedd. Os ydych yn cwblhau cymwysterau ar un lefel gallwch fel arfer symud ymlaen at y lefel nesaf.

Lefel Mynediad

Mae cymwysterau ar y lefel yma yn cynnwys TGA, DOVE a tystysgrifal arall sydd ar lefel mynediad.
Lefel 1 Gelwir hefyd yn Lefel Sylfaenol. Mae cymwysterau ar y lefel yma yn cynnwys NVQ Lefel 1, GNVQ Sylfaenol, TGAU graddau D-G, TGAU mewn pynciau galwedigaethol gyda gradd DD-GG, Tystysgrif CACHE.
Lefel 2 Gelwir hefyd yn Lefel Canolradd. Mae cymwysterau ar y lefel yma yn cynnwys NVQ Lefel 2, GNVQ Canolradd, TGAU gradd A*-C, TGAU mewn pynciau galwedigaethol gyda gradd A*A*-CC, Diploma Cyntaf BTEC, Bagloriaeth Cymru (Canolradd), a Tystysgrif CACHE.
Lefel 3 Gelwir hefyd yn Lefel A. Mae cymwysterau ar y lefel yma yn cynnwys NVQ lefel 3, Lefel AS a lefel A, Diploma Cenedlaethol BTEC, Bagloriaeth Cymru (Safon Uwch), Bagloriaeth Rhyngwladol, a Tystysgrif CACHE.
Lefel 4 & 5 Gelwir hefyd yn Lefel Uwch. Mae cymwysterau ar y lefel yma yn cynnwys NVQ lefel 4/5, HNC, HND, Graddau, a chymwysterau profesiynnol arall.

Ymgeisio am Addysg Uwch? Beth yw UCAS?

Bydd bron pob cais ar gyref AU yn mynd drwy’r Gwasanaeth Derbyn i Ysgolion a Cholegau (UCAS). Mae hyn yn golygu y byddech angen ymgeisio trwy UCAS am ba Brifysgol a pha gwrs hoffech astudio. Bydd rhai myfyrwyr sydd a cymwysterau yn barod, neu yn myfyrwyr aeddfed gyda cymwysterau di-draddodiad yn medru ymgeisio yn uniongyrchol at y Brifysgol, ond ar gyfer un cwrs yn unig.

Tariff UCAS – beth yw hyn, a sut mae’n gweithio?

 • Tariff UCAS yw’r system pwyntiau a ddefnyddir i helpu Sefydliadau Addysg Uwch i drosglwyddo cymwysterau a cyflawniadau i fewn i system rhifiadol.  
 • Mae’n helpu trwy gymharu gwahanol cymwysterau’n deg, ac yna i gymharu ymgeiswyr yn deg.
 • Mae pwyntiau’n medru dod o gyfanswm o’r nifer o gymwysterau gwahanol a gyngwysir yn y tariff.
 • Does dim terfyn i’r nifer o bwyntau gallwch gasglu.
 • Does dim cyfrifo ddwywaith – ni all ymgeiswyr defnyddio’r un cymhwyster neu debyg ddwywaith.
 • Mae sgiliau allweddol hefyd yn denu pwyntiau. 

Nodwch os gwelwch yn dda:  

Mae’r tariff UCAS yn newid ac mi fydd y tariff UCAS Newydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cyrsiau sy’n cychwyn o fis Medi 2017. Gweler www.ucas.com am y gwybodaeth diweddaraf.

Amserlen ar gyfer ymgeisio i AU i flwyddyn 12 / Blwyddyn 1af

 • Gofynnwch ar-lein am brospectysau o Prifysgolion sydd o ddiddordeb i chi.

 • Ymchwiliwch cyrsiau a phrifysgolion yn ofalus.

 • Trafodwch eich cynlluniau gyda’ch cynghorydd gyfraoedd.

 • Ennillwch profiad gwaith a sydd angen er mwyn astudio’ch cwrs dewisiol.

 • Mynychwch unrhyw Dirwnodau Blasu AU, neu rhaglenni i baratoi ar gyfer AU er mwyn cael syniad o AU.

 • Mynychwch diwrnodau agored Prifysgolion a diwnordau ymweld a Cholegau sydd o ddiddordeb i chi – efallai fydd cyllid ar gael i’ch helpu â hyn.

 • Gweithiwch yn gyson tuag at eich arholiadau a gwaith cwrs, a gofynnwch am gymorth os oes ei angen arnoch.

Amserlen ymgeisio i AU ar gyfer blwyddyn 13 / 2il flwyddyn y

Medi Os ydych am ymgeisio ar gyfer Rhydychen neu Caergrawnt, neu ar gyfer cyrsiau fel deintyddiaeth, meddygaeth a chyrsiau milfeddygol yna ymgeisiwch nawr gan fod y dyddiad cau ym mis Hydref.
Hydref - Ionawr Ymgeisiwch ar-lein am bump lle drwy www.ucas.com
Cymrwch eich amser a’ch cais. Gofynnwch i athro neu cynghorydd gyrfaoedd i’ch helpu chi.
Dyddiad cau ar gyfer pob cwrs (heblaw rhai cyrsiau Celf a Dylunio) yw canol mis Ionawr, ond fe fydd dyddiad cau eich ysgol neu coleg yn gynt na hyn.
Bydd dal modd ymgeisio hyd at Mehefin 30eg OND bydd y siawns o gael lle wedi’w leihau.
Chwefror - Mai Byddech angen penderfynnu pa cynnigion rydych am dderbyn.
Bydd angen dewis un dewis cadarn ac un dewis yswiriant wrth gefn.
Bydd y cynnigion yn ‘ddi-amod’ neu’n amodol ar ganlyniadau eich arholiadau. Os nad ydych yn cael unrhyw cynnigion yna cysylltwch â UCAS am ddewis ychwanegol.
Cofrestrwch gyda Cyllud Myfyrwyr (system ar-lein).
Mai - Gorffennaf Drwy gadarnhau eich cynnigion ar UCAS, os fydech yn cael y graddau byddech yn cael y lle.
Dilynwch ar unrhyw lythyron / ffurflenni ar gyfer llety.
Cwblhewch y ffurflenni Cyllud Myfyrwyr
Os nad ydych yn cael unrhyw cynnigion yna cysylltwch â UCAS am ddewis ychwanegol.
Awst - Medi Bydd y canlyniadau arholiadau yn cael eu cyhoeddi ym mis Awst.
Os nad ydych yn cael y graddau yna gwiriwch gyda’r Prifysgolion rydych wedi ymgeisio at i weld os fyddent yn eich derbyn beth bynnag.
Defnyddiwch system glirio UCAS I geisio am cwrs sydd dal a lle arno.
Ffoniwch tiwtorau derbyn yn y brifysgolion a colegau i ofyn am llefydd sydd ar Siaradwch a’ch athrawon ac ymgynghorwyr gyrfaoedd.