Datganiad Cenhadaeth

Rydym yn dod â gweithwyr proffesiynol o bob rhan o Gymru, sy’n ymwneud â chynorthwyo plant sy’n derbyn gofal, rhai sy’n gadael gofal a grwpiau eraill sy’n agored i niwed mewn addysg bellach ac uwch, a/neu sy’n cynorthwyo gofalwyr maeth, gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill at ei gilydd.

Rydym ni’n ymrwymo i sicrhau’r profiad addysg bellach ac addysg uwch gorau bosibl i oedolion ifanc agored i niwed, gan gynnwys plant a phobl ifanc mewn gofal, sy’n derbyn gofal gan berthynas, sy’n gadael gofal ac sydd wedi’u dieithrio oddi wrth eu teuluoedd. Credwn y dylai pob plentyn sy’n derbyn gofal a phob unigolyn sy’n gadael gofal dderbyn y cymorth, yr adnoddau a’r cyfleoedd sydd eu hangen i lwyddo mewn addysg.

Rydym yn anelu at wneud y canlynol i blant a phobl ifanc mewn gofal, rhai sy’n gadael gofal a grwpiau eraill agored i niwed fel rhai sydd wedi’u dieithrio oddi wrth eu teuluoedd:

  • Diogelu eu buddiannau
  • Gwella eu profiad o addysg bellach ac uwch
  • Cydnabod a bodloni eu hanghenion wrth fynd i Addysg Bellach ac Uwch drwy gynnig cymorth, arweiniad ac adnoddau
  • Dileu rhwystrau at gyflawniad mewn addysg
  • Cynnig cyfleoedd i ymgysylltu ag addysg
  • Cynnig cyngor a chymorth diduedd, cyfrinachol
  • Cynhyrchu gwybodaeth a deunydd cymorth i blant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal ac i’r gofalwyr maeth a’r gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda nhw
  • Gwrando, parchu a hyrwyddo eu lleisiau
  • Defnyddio ein harbenigedd a’n lleisiau ar y cyd i lobïo am ddeddfwriaeth, polisi ac ymarfer
  • Cydweithio ag Awdurdodau Lleol ac asiantaethau perthnasol i sicrhau bod Gofalwyr Maeth, ysgolion, a gweithwyr proffesiynol eraill yn derbyn yr hyfforddiant a’r wybodaeth angenrheidiol i’w cynorthwyo’n llawn i gyflawni eu potensial.